TORO Hlavečník

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém, ochrana a postup oznamovatelů vrámci společností skupiny AGROMĚŘÍN

 

(AGRO - Měřín, a.s., AGRO – Měřín, obchodní společnost, s.r.o., Beskyd Fryčovice, a.s., DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., Frýdlantská zemědělská a.s., CHOVSERVIS a.s., LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., POMONA Těšetice a.s., Ústav pro strukturální politiku ve zemědělství, a.s., ZEAS Podorlicko a.s., Zemědělské družstvo Nechanice, Zemědělské družstvo Světnov) 

Právní rámec

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice) a zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).  

Pojmy:

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále také „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatel – osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba – fyzická, bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, která byla povinnou osobou pověřena k přijímání, evidování oznámení, komunikace s oznamovatelem, provádění následného opatření a poskytovaní zpětné vazby.

Povinná osoba – subjekt, který má povinnost dle Zákona zavést vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. 

Oznámení - oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu či přestupku nebo porušuje právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie. Jednou z důležitých podmínek je skutečnost, že se oznamovatel o spáchání určitého protiprávního jednání dozvěděl v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné obdobné činnosti. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě nebo státnímu zaměstnanci známa.

Příslušná osoba:

Příslušnou osobou povinného subjektu dle Zákona je Marta Havelková.

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS:

 • Elektronicky: e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu  oznameni@agro-merin.cz, která byla zřízena výhradně k přijímání oznámení;

 

 • telefonicky prostřednictvím telefonické linky 724 054 935; přičemž tato je zřízena výhradně k přijímání oznámení formou hlasové zprávy; která bude následně doslova přepsána,

 

 • písemně poštou zaslanou na adresu Zarybník 516, 594 42 Měřín, k rukám paní Marty Havelkové; obálka musí být označena „Neotvírat, pouze do rukou příslušné osoby“

 

 • osobně po předchozí domluvě (nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) v kanceláři č. 2.15 na adrese Zarybník 516, 594 42 Měřín; pro předchozí domluvu, nechť je využit oznameni@agro-merin.cz. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil  a vyjádření oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel                               s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě sepíšou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil a vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídit zvukovou nahrávku ústního oznámení.

 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Čeho se musí oznámení týkat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. a)má znaky trestného činu,
 2. b)má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 3. c)porušuje tento Zákon, nebo
 4. d)porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

 

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

 

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.                                 V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

 

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

Ochrana oznamovatele

Pokud oznamovatel učiní oznámení v souladu se stanovenými zákonnými pravidly, má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními. Sem spadají nejen zjevná odvetná opatření, jako jsou propuštění, nepovýšení, diskriminace či obtěžování na pracovišti, ale například i změna pracovní doby, místa výkonu práce, neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou a další. Směrnice ani Zákon neuvádějí konečný výčet a odvetná opatření tak mohou mít řadu podob. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření. Ke vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením se nepřihlíží.

Příslušná osoba má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.  

O důvěrnost systému oznamování a řešení oznámení se stará příslušná osoba, která je odpovědná za ochranu osobních údajů nejen oznamovatele, ale i dotčené osoby a třetích osob uvedených voznámení. 

Oznamovatel, který přesto nemádůvěru vinterní oznámení, může využít externí oznamovací systém a učinit oznámeníprostřednictvím správce tohoto systému. S oznámením se však lze obrátit i na jiné orgány činné v trestním řízení a na jiné orgány příslušné podle jiných právních předpisů. I v tomto případě mají oznamovatelé právo na ochranu dle Zákona.  

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích - vědomě nepravdivé oznámení.

Informace o zpracování osobních údajů

V rámci podání oznámení prostřednictvím některého z kanálů vnitřního oznamovacího systému (dále jen „VOS“) může docházet ke zpracování osobních údajů, a to oznamovatele, pokud je uvede, nebo osobních údajů třetích osob uvedených v oznámení.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem přijetí a prošetření oznámení, a to z titulu splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 c) Nařízení. Právním základem pro zpracování je v tomto případě Směrnice a Zákon.

Správcem je společnost CHOVSERVIS a.s., divize Toro Hlavečník, IČO: 46505008, DIČ: CZ46505008, se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, gdpr@torohlavecnik.cz, www.torohlavecnik.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 659 (dále také jako „subjekt“).

Subjekt zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Uchovávání osobních údajů

Uchování přijatého oznámení, zvukového záznamu, přepisu, písemného záznamu – přijaté oznámení je v souladu s výše uvedenými právními předpisy uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení. Oznámení je uchováváno pouze po dobu, která je nezbytná                   k naplnění účelů stanovených právními předpisy, tedy zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci. Maximální doba uchovávání je stanovena na 5 let.

V případě, že je z přijatého oznámení (učiněného ústně nebo telefonicky) pořizován zvukový záznam nebo přepis, eventuálně písemný záznam, jsou tyto dokumenty uchovávány rovněž po maximální dobu 5 let.

Příslušná osoba je na základě výše uvedených právních předpisů povinna vést evidenci/dokumentaci údajů z oznámení, do níž bude mít přístup pouze tato příslušná osoba. Evidence/dokumentace je vedena v elektronické podobě, a to v rozsahu: a) datum přijetí oznámení, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou                              a jejich výsledek. Maximální doba uchovávání údajů v této evidenci/dokumentaci je stanovena na 5 let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u subjektu, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení subjektu, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může subjekt požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

 1. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že můžete požádat subjekt o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 1. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že subjekt musí vymazat Vaše osobní údaje pokud: 

 

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,
 •  vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • zpracování je protiprávní nebo
 • to ukládá zákonná povinnost.

 

 1. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) subjekt již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, kdy subjekt může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

 1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, jeli to technicky proveditelné, máte právo, aby subjekt tyto údaje předal jinému správci. 

 

 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u subjektu podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že subjekt osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u subjektu buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené v příloze u Vašeho zaměstnavatele.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese uvedené výše.

V Hradci Králové, dne 1. 8. 2023

Podnik TORO Hlavečník je členem zemědělské skupiny AGRO–Měřín, a.s., produkující kvalitní tuzemské potraviny.

Vyzrálo v

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies